Voorwaarden

Op deze pagina vindt u onze algemene voorwaarden. De kleine lettertjes dus.

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Meubeluniek gevestigd te Meppel, hierna te noemen Meubeluniek.

 

1.2 Bijzondere van de voorwaarden van Meubeluniek afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

1.3 De werkzaamheden worden ofwel in daggeldwerk (regiewerk) ofwel in aangenomen werk uitgevoerd.

 

Artikel 2 Aangenomen werk.

2.1 Alle offertes ten aanzien van aangenomen werk geschieden volgens een gelijktijdige ingediende volledige omschrijving, eventueel met tekening(en). Kleine maatafwijkingen mogen geen belemmering zijn voor betaling.

 

2.2 Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, tekening(en) en bepalingen van de overeenkomst, met eventueel het onder lid 1 van dit artikel vermelde in acht genomen.

 

2.3 Tenzij anders is overeengekomen is Meubeluniek gehouden zijn aanbiedingen gedurende 30 dagen gestand te doen

 

Artikel 3 Aanbiedingen

3.1 Alle overige aanbiedingen of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

3.2 Mondelinge aanbiedingen door Vermeulen of zijn ondergeschikten zijn niet bindend tenzij deze door hem zijn bevestigd.

 

Artikel 4 Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Meubeluniek binden de laatste niet, voor zover ze door Vermeulen zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

 

Artikel 5 Overeenkomst.

5.1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Vermeulen door zijn bevestiging.

 

5.2 Elke met Meubeluniek aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Vermeulen van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Vermeulen zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Vermeulen zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.

 

5.3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d. Alsmede gegevens in drukwerk, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Meubeluniek  bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Meubeluniek niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerk, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, nog aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

 

Artikel 6 Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.

6.1 Meubeluniek aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

 

6.2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Meubeluniek onverlet, tenzij deze strijdig zijn met de algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.

 

6.3 Algemene voorwaarden worden slechts door Meubeluniek aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

 

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten.

7.1 Op alle door Meubeluniek verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Meubeluniek.

 

7.2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Meubeluniek en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

 

7.3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5000,00 onverminderd het recht van Meubeluniek om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

 

Artikel 8 Verplichtingen Meubeluniek. Meubeluniek verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.

 

Artikel  9 Uitbesteding werk aan derden.

Opdrachtgever machtigt Meubeluniek om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

 

Artikel 10 Prijzen.

10.1 Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

 

10.2 Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden doorberekend.

 

10.3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

 

Artikel 11 Materialen

11.1 Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.

 

11.2 Goederen die Meubeluniek tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen, kunnen desgewenst aan Meubeluniek vervallen, eventueel onder gehoudenheid tot billijke verrekening.

 

11.3 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz. geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door Meubeluniek doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

 

Artikel 12 Meer- en minderwerk.

12.1 Het werk omvat alleen datgene dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

 

12.2 Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

 

12.3 Door Meubeluniek te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

12.4 De toepasselijkheid van het in artikel 7a: 1646 Burgerlijk Wetboek bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 13 Annuleren.

13.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht

de door Meubeluniek reeds aangeschafte materialen en grondstoffen al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen is hij overigens jegens Meubeluniek gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Meubeluniek als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Meubeluniek te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

 

13.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoud Meubeluniek zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

 

13.3 Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij alsdan tussen opdrachtgever en Meubeluniek schriftelijk anders is overeengekomen

 

Artikel 14 Opleveringstermijnen.

14.1 De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen tenzij uitdrukkelijk is anders is overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering dient de opdrachtgever Meubeluniek schriftelijk in gebreke te stellen.

 

14.2 De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor Meubeluniek geen beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen.

 

14.3 Wanneer de bestelde goederen na het verstrijken van de opleveringstermijnen niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

 

Artikel 15 Reclame

15.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Meubeluniek terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

 

15.2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Meubeluniek  wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

 

15.3 Meubeluniek dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijk verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden getekend.

 

15.4 Indien de reclame naar het oordeel van Meubeluniek juist is, zal Meubeluniek hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen.

 

Artikel 16 Aansprakelijkheid.

16.1 Meubeluniek is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;

c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;

d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf, houtaantastende schimmels, houtaantastend ongedierte, vocht en dergelijke;

e. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

 

16.2 Meubeluniek is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van Meubeluniek of van hen, die door Meubeluniek te werk zijn gesteld op de aan Meubeluniek opgedragen werk(en).

 

16.3 Meubeluniek zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

 

16.4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheid aan de zijde van Meubeluniek.

 

Artikel 17 Overmacht

17.1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering  door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Meubeluniek of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Meubeluniek, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Meubeluniek overmacht op, die meubeluniek ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

 

17.2 Meubeluniek is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

 

Artikel 18 eigendomsvoorbehoud.

18.1 Zolang Meubeluniek geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop(inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Meubeluniek.

 

18.2 Meubeluniek heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

 

18.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.